Category: Oğlan adları

Adqoydu.az saytı Azərbaycan türk adlarının mənalarını təqdim edir: oğlan adları, adların mənaları və həmin adla ən tanınmış kişilər haqqında məlumatlar.


 • Adıgözəl

  Adıgözəl — Adı gözəl olan birisi. Azərbaycan Türkləri arasında çox geniş…

 • Ağa

  Ağa — Böyük anlamını verir. Sayğı olaraq böyük qardaşa da ağa…

 • Ağababa

  Ağababa — Böyük anlamını verən ağa və baba sözlərindən düzəlmişdir. Ailənin…

 • Ağabala

  Ağabala — Böyük anlamını verən ağa və bala sözlərindən düzəlmişdir. Ailənin…

 • Ağabəy

  Ağabəy — Böyük anlamını verən ağa və bəy sözlərindən düzəlmişdir. Böyük…

 • Ağacan

  Ağacan — Böyük anlamını verən ağa və can sözlərindən düzəlmişdir. Böyük…

 • Ağadadaş

  Ağadadaş — Ağa və dadaş sözlərindən düzəlib. Kiçik qardaşın böyük qardaşa,…

 • Ağalar

  Ağalar — Ağa sözünün cəm şəklidir. Ağa böyük anlamını verir. Bir…

 • Ağaxan

  Ağaxan — Böyük anlamını verən ağa və xan sözlərindən düzəlmişdir. Böyük…

 • Ağcan

  Ağcan — Ağ və can sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, dürüst birisi mənasını…

 • Ağdəmir

  Ağdəmir — Ağ və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəldilib. Ağ böyük və…

 • Akşin

  Akşin — Ağ sözündən düzəldilib. Aqşin ilə eyni addır. 1. Az…

 • Alı

  Alı — Parlaq və qırmızı, eyni zamanda parlaq qırmızı kimi mənaları…

 • Alıxan

  Alıxan — Alı və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Adın mənası cəsur,…

 • Altay

  Altay — 1. Asiyada Qərbi Sibir ilə Monqolustanı ayıran dağlıq bölgə;…

 • Altun

  Altun — Qızıl.

 • Altunər

  Altunər — Dəyərli kişi.

 • Alxan

  Alxan — Alı və xan sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Böyük, parlaq xan…

 • Anar

  Anar — Azərbaycanda Anar adını daşıyan ilk şəxs yazıçı Anardır. Sonradan…

 • Aqşin

  Aqşin — Ağ sözündən düzəldilib. Akşin ilə eyni addır. 1. Az…

 • Aslan

  Aslan — əski türk dilində “arslan” (heyvanların şahı sayılan “şir” deməkdir) sözündəndir.

 • Atababa

  Atababa — Böyük anlamını verən ata və baba sözlərindən düzəlmişdir. Böyük kişi…

 • Atabala

  Atabala — Böyük anlamını verən ata və bala sözlərindən düzəlmişdir. Ailənin böyük…

 • Atabəy

  Atabəy — Ata və bəy sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Atakişi

  Atakişi — Ata və kişi sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Atalar

  Atalar — Ata sözünün cəm şəklidir. Soyun, ailənin başçısı mənasını verir…

 • Ataman

  Ataman — Ata və man sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ataman atasının adamı,…

 • Ataş

  Ataş — Ata sözündən düzəlmişdir. Atanın adını daşıyan deməkdir. Azərbaycanda başlıca…

 • Ataxan

  Ataxan — Ata və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük başçı anlamını…

 • Aydəmir

  Aydəmir — Ay və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ay – saf…

 • Aytəkin

  Aytəkin — Ay və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Ayxan

  Ayxan — Ay və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Azər

  Azər — Od və ər sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Od daşıyan, oda…

 • Baba

  Baba — Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi.

 • Babacan

  Babacan — Baba və can sözlərinin birləşməsindən düzəlib. 1. Atanın ruhu;…

 • Babaş

  Babaş — Baba sözündən düzəlmişdir. Azərbaycanda başlıca olaraq oğlan uşaqlarına verilən…

 • Babaxan

  Babaxan — Baba və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük başçı, başçıların ən böyüyü kimi…

 • Babayar

  Babayar — Baba və yar sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Babanın yoldaşı, yardımçısı mənasını…

 • Babək

  Babək — Bay (böyük) və bəy sözlərinin birləşməsindən yaranmış, böyük başçı…

 • Bağır

  Bağır —

 • Bala

  Bala — Uşaq, övlad və kiçik anlamını verir. Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Balabəy

  Balabəy — Bala (kiçik) və bəy sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Kiçik başçı,…

 • Baladadaş

  Baladadaş — Bala və dadaş sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik qardaş, ya…

 • Balaş

  Balaş — Bala sözündən düzəlmişdir. Azərbaycanda başlıca olaraq oğlan uşaqlarına verilən…

 • Balaxan

  Balaxan — Bala və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik başçı, evin kiçik oğlu kimi…

 • Baloğlan

  Baloğlan — Bala və oğlan sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Kiçik oğlan, evin…

 • Basut

  Basut — Arxa, dayaq, yardımçı anlamını verir. Başlıca olaraq oğlan uşaqlarına…

 • Bayandur

  Bayandur (ya da Bayandır) — Oğuz Xan (Oğuz Xaqan) dastanına görə, Bayandır…

 • Bayat

  Bayat

 • Bəybala

  Bəybala — Bəy və bala sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Burada bəy böyük…

 • Bəydadaş

  Bəydadaş — Bəy və dadaş sözlərindən düzəlib. Burda bəy böyük başçı, dadaş isə qorxmaz oğlan…

 • Bəylər

  Bəylər — Bəy sözünün cəm şəklidir. Bəy başçı mənasını verir. Bəylər…

 • Budaq

  Budaq — Ağacdan ayrılan iri qol, şaxə deməkdir. Budaq adının mənası…

 • Canpolad

  Canpolad — Can və polad sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Can sözünün ürək,…

 • Çingiz

  Çingiz — “teniz”, ya da “tengiz” sözündən olub, dəniz anlamını verir.…

 • Coşqun

  Coşqun — Coşmaq sözündən düzəlib, çox bacarıqlı, boş oturmayan, güclü biri…

 • Dadaş

  Dadaş — Böyük qardaş, qorxmaz, dəliqanlı, cəsur və igid oğlan mənasını…

 • Dadaşbala

  Dadaşbala — Dadaş və bala sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Burda dadaş qorxmaz…

 • Daşdəmir

  Daşdəmir — Daş və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Daş – ağır…

 • Daşqın

  Daşqın — Daşmaq sözündən düzəlib, çox bacarıqlı, yerə-göyə sığmayan, güclü biri…

 • Dəmir

  Dəmir — güclü və sınmaz mənasını verir. Bu Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Dönməz

  Dönməz — Dönmək sözündən düzəlib, yolundan dönməyən, sınmayan biri deməkdir.

 • Elcan

  Elcan — El və can sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Elin ürəyi, elini…

 • Elçin

  Elçin —  El və çin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. 1. Qədim türk…

 • Eldar

  Eldar — El və dar sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin yiyəsi, elini…

 • Eldəniz

  Eldəniz — El və dəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Elgiz

  Elgiz adı Azərbaycanda başlıca olaraq oğlan uşaqlarına verilən addır. 

 • Elgün

  Elgün — El və gün sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Elman

  Elman — El və man sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin adamı anlamını…

 • Elşad

  Elşad — El və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Elin başçısı anlamını…

 • Elsevər

  Elsevər — El və sevmək sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Elşən

  Elşən — El və şən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elini şənləndirən, sevindirən…

 • Eltəkin

  Eltəkin — El və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Elxan

  Elxan — El və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin başçısı anlamını…

 • Elyar

  Elyar — El və yar sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin yoldaşı, yardımçısı…

 • Ərşad

  Ərşad — Ər və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlib. İgid başçı anlamını…

 • Gülağa

  Gülağa — Gül və ağa sözlərindən düzəlmişdir. Gözəl və böyük anlamını…

 • Gülalı

  Gülalı — Gül və alı sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Gülbaba

  Gülbaba — Gül və baba sözlərindən düzəlmişdir. Gözəl baba anlamını verir.

 • Gülbala

  Gülbala — Gül və bala sözlərindən düzəlmişdir. Gözəl və uşaq anlamını…

 • Gündüz

  Gündüz — Gün və düz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Günəş işığının düz…

 • Gürşad

  Gürşad — Gür və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • İlqar

  İlqar — Söz verib sözünün üstündə duran, sözünü tutan, sözündən dönməyən…

 • Ocaq

  Ocaq — mərkəz, mənbə; pir; yurd, doğma yer; od yandırmaq və…

 • Ocaqverdi

  Ocaqverdi — Ocaq və vermək sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Ocaq mərkəz, mənbə;…

 • Oğuz

  Günümüzdə Oğuz sözü böyük, artan soy kimi başa düşülür. Araşdırmalar Oğuz…

 • Oqtay

  Oqtay — 1. Eloğlu, eyni soydan olan, qohum; 2. Güclü biri;…

 • Orduxan

  Orduxan — Ordu və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Orduxan adının mənası…

 • Orxan

  Orxan — Or və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Orxan adının mənası…

 • Ozan

  Ozan — Aşıq, el şairi deməkdir. Ozmaq sözündən yaranıb, öndə gedən,…