Category: Qız adları

Adqoydu.az saytı Azərbaycan türk adlarının mənalarını təqdim edir: qız adları, adların mənaları və həmin adla ən tanınmış qadınlar haqqında məlumatlar.


 • Ağabacı

  Ağabacı — 1. Böyük bacı; 2. Böyük qardaş, dayı və başqa…

 • Ağabəyim

  Ağabəyim — Böyük anlamını verən ağa və bəyim sözlərindən düzəlmişdir. Bəy…

 • Ağbəniz

  Ağbəniz — Ağ və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ağ – saflıq,…

 • Ağca

  Ağca — 1. Olduqca ağ, bəyazca. 2. Keçmişdə işlədilən kiçik gümüş…

 • Ağcaqız

  Ağcaqız — Ağ və qız sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, ağyanız qız mənasını…

 • Ağçiçək

  Ağçiçək — Ağ və çiçək sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Ağgül

  Ağgül — Ağ və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ağ – saya,…

 • Alagöz

  Alagöz — Ala və göz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. İri açıq-mavi gözlü…

 • Alagün

  Alagün — Yazda günəşın buluda girdiyi kölgəli hava durumu.

 • Algül

  Algül — Al və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Algül adı qırmızı…

 • Almaz

  Almaz — 1. Yaraşıqlı, gözəl; 2. Çox bərk və şəffaf qiymətli…

 • Alsu

  Alsu — Alı və su sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Parlaq və ya…

 • Altunay

  Altunay — Ayın qızılı rəngə çalan halı.

 • Anaqız

  Anaqız — Ana və qız sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, böyük qız mənasını…

 • Aybəniz

  Aybəniz — Ay və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Ay – gözəllik,…

 • Aygül

  Aygül — Ay və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Aygül adı gözəl…

 • Aygün

  Aygün — Ay və gün sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Aysel

  Aysel adının mənası bol işıq salan ay deməkdir.

 • Ayşən

  Ayşən — Ay və şən sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Aytəkin

  Aytəkin — Ay və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Aytən

  Aytən — Ay və tən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Aytən adının mənası…

 • Bahar

  Bahar — İlin qış və yay arasında olan fəslidir. Yeni ilin,…

 • Balaqız

  Balaqız — Bala və qız sözlərindən düzəlmişdir. Kiçik qız uşağı anlamını…

 • Balaxanım

  Balaxanım — Bala və xanım sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik bacı, kişi…

 • Banu

  Banu — Arxaizm kimi qız və ya xanım-xatın anlamını verir. Banu…

 • Bəyim

  Bəyim — Bəy sözündən düzəlmiş, bəy soyundan gələn qız anlamını verir.

 • Bikə

  Bikə — Arxaizm kimi xanım qız və ya ərə getməmiş qız…

 • Çiçək

  Çiçək —

 • Dəniz

  Dəniz — günümüzdə Azərbaycanda başlıca olaraq qız uşaqlarına verilən addır. Ancaq…

 • Gözəl

  Gözəl adı Azərbaycanda əsasən qız uşaqlarına verilir.

 • Gülay

  Gülay — Gül və ay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gözəllərin gözəli anlamını…

 • Gülbacı

  Gülbacı — Gül və bacı sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gözəl bacı anlamını…

 • Gülbahar

  Gülbahar — Gül və bahar sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gözəl başlanğıc anlamını…

 • Gülbanu

  Gülbanu — Gül və banu sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gül gözəllik, banu…

 • Gülbən

  Gülbən — Gül və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gül – gözəllik,…

 • Gülbəniz

  Gülbəniz — Gül və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gül – gözəllik,…

 • Gülbikə

  Gülbikə — Gül gözəllik, incəlik, bikə isə arxaizm kimi xanım qız…

 • Gülçatay

  Gülçatay — Gül və çatay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gülçatay adı “dağ…

 • Güləbətin

  Güləbətin — qızıl, ya da gümüş saplarla işlənmiş bəzəkli tikmə növüdür.…

 • Gülər

  Gülər — Gülmək sözündən düzəlmişdir, gülərüz qız mənasını verir.

 • Gülgün

  Gülgün — Gül və gün sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gözəl gün anlamını…

 • Güllü

  Güllü — Gül sözündən düzəldilib, gözəl barlı mənasını verir. Bu ad…

 • Gülnar

  Gülnar — Gül və nar sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Gülnaz

  Gülnaz — Gül və naz sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, nazlı gülüş anlamını…

 • Gülöyşə

  Gülöyşə — Azərbaycanda yetişdirilən, dənələri iri, şirin, meyxoş, qırmızı rəngli yerli…

 • Gülşad

  Gülşad — Gül və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gözəl başçı anlamını…

 • Gülşən

  Gülşən — Gül və şən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Azərbaycanda bu adı…

 • Gültəkin

  Gültəkin — Gül və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Gültən

  Gültən — Gül və tən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gültən adı “gözəl…

 • Gülüm

  Gülüm — Gül sözündən düzəldilib. Bu ad Azərbaycanda başlıca olaraq qız…

 • Gülyanaq

  Gülyanaq — Gül və yanaq sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, gül üzlü mənasını…

 • Gülyaz

  Gülyaz — Gül və yaz sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Günay

  Günay — Gün və ay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Günel

  Günel — Gün və el sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Güntəkin

  Güntəkin — Gün və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Əski türk dillərində təkin…

 • Nargül

  Nargül — Nar və gül sözlərindən düzəlib. Nar – al qırmızı,…

 • Nazgül

  Nazgül — Naz və gül sözlərinin birləşməsindən düzəldilib. Bu ad Azərbaycanda…

 • Qaragilə

  Qaragilə — Qara rəngi sinonim olaraq tünd, kəskin, dərin, sıx, güclü, böyük, başçı…

 • Qaragöz

  Qaragöz — Qara və göz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Qaragöz qara rəngli,…

 • Qaraqaş

  Qaraqaş — Qara və qaş sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Qaraqaş qara rəngli,…

 • Qaratel

  Qaratel — Qara və tel sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Qara rəng, tel…

 • Sarıtel

  Sarıtel — Sarı və tel sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Sarı saçlı, sarımtıl…

 • Saya

  Saya — bir rəngli, heç nəyə bulaşmamış, saf mənasını verir. Bu…

 • Sayalı

  Sayalı — Saya sözündən düzəlmişdir. Saya bir rəngli, heç nəyə bulaşmamış,…

 • Sevda

  Sevda — Sevmək sözündən yaranmışdır. Sevda sözünün mənası eşq, məhəbbət deməkdir.

 • Sevil

  Sevil — Sevmək sözündən yaranmışdır. 

 • Sevinc

  Sevinc — Sevmək sözündən yaranmışdır, şadlıq, gözəl əhval-ruhiyyə deməkdir.

 • Sona

  Sona — dişi ördək, çölördəyi, yaşılbaş ördək balasına deyilir. Məcazi mənada gözəl,…

 • Telli

  Telli — Tel sözündən düzəlmişdir. Tel uzun saç və ya hörük…

 • Ulduz

  Ulduz — Məşhur, parlaq, görünən.

 • Ünlü

  Ünlü – Tanınmış, adı eşidilmiş, şöhrətli, şanlı.

 • Xanana

  Xanana — Xan və ana sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük ana, başçı…

 • Xanbacı

  Xanbacı — Xan və bacı sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük qız, qızların…

 • Xanım

  Xanım — Xan sözündən düzəlmişdir. Qadın, xanın həyat yoldaşı anlamını verir.

 • Xırda

  Xırda — boyca və ya yaşca kiçik, balaca deməkdir. Bu ad…

 • Xırdagül

  Xırdagül — Xırda və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik xanım, balaca gözəl…

 • Xırdaxanım

  Xırdaxanım — Xırda və xanım sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik xanım, evin balaca qızı…

 • Yadigar

  Yadigar — 1. Yada salan, unutmayan; 2. Yadda saxlamaq üçün verilən…

 • Yağmur

  Yağmur — Göydən damlalar halında düşən su.

 • Yazgül

  Yazgül — Yaz və gül sözlərinin birləşməsindən düzəldilib. “Yaz gülü”, “bahar…