Tag: A hərfi ilə başlayan adlar

A hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Adıgözəl

  Adıgözəl — Adı gözəl olan birisi. Azərbaycan Türkləri arasında çox geniş…

 • Ağa

  Ağa — Böyük anlamını verir. Sayğı olaraq böyük qardaşa da ağa…

 • Ağababa

  Ağababa — Böyük anlamını verən ağa və baba sözlərindən düzəlmişdir. Ailənin…

 • Ağabacı

  Ağabacı — 1. Böyük bacı; 2. Böyük qardaş, dayı və başqa…

 • Ağabala

  Ağabala — Böyük anlamını verən ağa və bala sözlərindən düzəlmişdir. Ailənin…

 • Ağabəy

  Ağabəy — Böyük anlamını verən ağa və bəy sözlərindən düzəlmişdir. Böyük…

 • Ağabəyim

  Ağabəyim — Böyük anlamını verən ağa və bəyim sözlərindən düzəlmişdir. Bəy…

 • Ağacan

  Ağacan — Böyük anlamını verən ağa və can sözlərindən düzəlmişdir. Böyük…

 • Ağadadaş

  Ağadadaş — Ağa və dadaş sözlərindən düzəlib. Kiçik qardaşın böyük qardaşa,…

 • Ağalar

  Ağalar — Ağa sözünün cəm şəklidir. Ağa böyük anlamını verir. Bir…

 • Ağaxan

  Ağaxan — Böyük anlamını verən ağa və xan sözlərindən düzəlmişdir. Böyük…

 • Ağbəniz

  Ağbəniz — Ağ və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ağ – saflıq,…

 • Ağca

  Ağca — 1. Olduqca ağ, bəyazca. 2. Keçmişdə işlədilən kiçik gümüş…

 • Ağcan

  Ağcan — Ağ və can sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, dürüst birisi mənasını…

 • Ağcaqız

  Ağcaqız — Ağ və qız sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, ağyanız qız mənasını…

 • Ağçiçək

  Ağçiçək — Ağ və çiçək sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Ağdəmir

  Ağdəmir — Ağ və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəldilib. Ağ böyük və…

 • Ağgül

  Ağgül — Ağ və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ağ – saya,…

 • Akşin

  Akşin — Ağ sözündən düzəldilib. Aqşin ilə eyni addır. 1. Az…

 • Alagöz

  Alagöz — Ala və göz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. İri açıq-mavi gözlü…

 • Alagün

  Alagün — Yazda günəşın buluda girdiyi kölgəli hava durumu.

 • Algül

  Algül — Al və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Algül adı qırmızı…

 • Alı

  Alı — Parlaq və qırmızı, eyni zamanda parlaq qırmızı kimi mənaları…

 • Alıxan

  Alıxan — Alı və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Adın mənası cəsur,…

 • Almaz

  Almaz — 1. Yaraşıqlı, gözəl; 2. Çox bərk və şəffaf qiymətli…

 • Alsu

  Alsu — Alı və su sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Parlaq və ya…

 • Altay

  Altay — 1. Asiyada Qərbi Sibir ilə Monqolustanı ayıran dağlıq bölgə;…

 • Altun

  Altun — Qızıl.

 • Altunay

  Altunay — Ayın qızılı rəngə çalan halı.

 • Altunər

  Altunər — Dəyərli kişi.

 • Alxan

  Alxan — Alı və xan sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Böyük, parlaq xan…

 • Anaqız

  Anaqız — Ana və qız sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, böyük qız mənasını…

 • Anar

  Anar — Azərbaycanda Anar adını daşıyan ilk şəxs yazıçı Anardır. Sonradan…

 • Aqşin

  Aqşin — Ağ sözündən düzəldilib. Akşin ilə eyni addır. 1. Az…

 • Aslan

  Aslan — əski türk dilində “arslan” (heyvanların şahı sayılan “şir” deməkdir) sözündəndir.

 • Atababa

  Atababa — Böyük anlamını verən ata və baba sözlərindən düzəlmişdir. Böyük kişi…

 • Atabala

  Atabala — Böyük anlamını verən ata və bala sözlərindən düzəlmişdir. Ailənin böyük…

 • Atabəy

  Atabəy — Ata və bəy sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Atakişi

  Atakişi — Ata və kişi sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Atalar

  Atalar — Ata sözünün cəm şəklidir. Soyun, ailənin başçısı mənasını verir…

 • Ataman

  Ataman — Ata və man sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ataman atasının adamı,…

 • Ataş

  Ataş — Ata sözündən düzəlmişdir. Atanın adını daşıyan deməkdir. Azərbaycanda başlıca…

 • Ataxan

  Ataxan — Ata və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük başçı anlamını…

 • Aybəniz

  Aybəniz — Ay və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Ay – gözəllik,…

 • Aydəmir

  Aydəmir — Ay və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Ay – saf…

 • Aygül

  Aygül — Ay və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Aygül adı gözəl…

 • Aygün

  Aygün — Ay və gün sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Aysel

  Aysel adının mənası bol işıq salan ay deməkdir.

 • Ayşən

  Ayşən — Ay və şən sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Aytəkin

  Aytəkin — Ay və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Aytən

  Aytən — Ay və tən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Aytən adının mənası…

 • Ayxan

  Ayxan — Ay və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Azər

  Azər — Od və ər sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Od daşıyan, oda…