Tag: B hərfi ilə başlayan adlar

B hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Baba

  Baba — Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi.

 • Babacan

  Babacan — Baba və can sözlərinin birləşməsindən düzəlib. 1. Atanın ruhu;…

 • Babaş

  Babaş — Baba sözündən düzəlmişdir. Azərbaycanda başlıca olaraq oğlan uşaqlarına verilən…

 • Babaxan

  Babaxan — Baba və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük başçı, başçıların ən böyüyü kimi…

 • Babayar

  Babayar — Baba və yar sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Babanın yoldaşı, yardımçısı mənasını…

 • Babək

  Babək — Bay (böyük) və bəy sözlərinin birləşməsindən yaranmış, böyük başçı…

 • Bağır

  Bağır —

 • Bahar

  Bahar — İlin qış və yay arasında olan fəslidir. Yeni ilin,…

 • Bala

  Bala — Uşaq, övlad və kiçik anlamını verir. Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Balabəy

  Balabəy — Bala (kiçik) və bəy sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Kiçik başçı,…

 • Baladadaş

  Baladadaş — Bala və dadaş sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik qardaş, ya…

 • Balaqız

  Balaqız — Bala və qız sözlərindən düzəlmişdir. Kiçik qız uşağı anlamını…

 • Balaş

  Balaş — Bala sözündən düzəlmişdir. Azərbaycanda başlıca olaraq oğlan uşaqlarına verilən…

 • Balaxan

  Balaxan — Bala və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik başçı, evin kiçik oğlu kimi…

 • Balaxanım

  Balaxanım — Bala və xanım sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik bacı, kişi…

 • Baloğlan

  Baloğlan — Bala və oğlan sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Kiçik oğlan, evin…

 • Banu

  Banu — Arxaizm kimi qız və ya xanım-xatın anlamını verir. Banu…

 • Basut

  Basut — Arxa, dayaq, yardımçı anlamını verir. Başlıca olaraq oğlan uşaqlarına…

 • Bayandur

  Bayandur (ya da Bayandır) — Oğuz Xan (Oğuz Xaqan) dastanına görə, Bayandır…

 • Bayat

  Bayat

 • Bəybala

  Bəybala — Bəy və bala sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Burada bəy böyük…

 • Bəydadaş

  Bəydadaş — Bəy və dadaş sözlərindən düzəlib. Burda bəy böyük başçı, dadaş isə qorxmaz oğlan…

 • Bəyim

  Bəyim — Bəy sözündən düzəlmiş, bəy soyundan gələn qız anlamını verir.

 • Bəylər

  Bəylər — Bəy sözünün cəm şəklidir. Bəy başçı mənasını verir. Bəylər…

 • Bikə

  Bikə — Arxaizm kimi xanım qız və ya ərə getməmiş qız…

 • Budaq

  Budaq — Ağacdan ayrılan iri qol, şaxə deməkdir. Budaq adının mənası…